Meny

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

På Dinacon AB arbetar vi systematiskt med att förebygga skador och sjukdom på vår arbetsplats. Att ständigt förbättra arbetsmiljön förutsätter ett engagemang från alla anställda oavsett funktion. All personal bidrar till att uppnå målsättningen att ingen ska behöva drabbas av sjukdom eller skada som beror på arbetet. Vår verksamhet ska kännetecknas av en hög kvalitet, säkerhetstänkande och trivsel på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i vår verksamhet.

Inom vår verksamhet gäller följande:

  • Policys och rutiner för arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras
  • Riskbedömningar för arbetsmoment, arbetsmetoder och arbetsredskap ska göras utifrån fysiska, psykiska och sociala faktorer. 
  • Risker ska dokumenteras
  • Handlingsplaner för de risker som inte kan åtgärdas direkt ska dokumenteras. 
  • En uppgiftsfördelning ska finnas så arbetsmiljöuppgifterna inte glöms bort. 
  • All ohälsa eller olycksfall inom verksamheten ska vi utreda orsakerna till, så att dessa kan förhindras i  framtiden. 
  • Vi ska göra årliga uppföljningar av hur arbetsmiljöarbeten fungerat det gångna året, och sedan göra de förbättringar som behövs. 

All personal ska ha information och utbildning om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i verksamheten. Vi ska se till att de regler som finns inom vårt verksamhetsområde följs.

Miljöpolicy

På Dinacon AB bedriver vi utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av containrar, lastväxlarflak och behållare för återvinningsändamål. I varje uppdrag skall den eventuella miljöpåverkan som kan tänkas uppkomma, beaktas och förslag på åtgärder som minskar  denna ges till kund. Miljölagar och andra myndighetskrav är absoluta minimikrav för Dinacon AB:s verksamhet. Dinacon AB skall dessutom genomföra varje uppdrag med de kvalitets- och miljömål som avtalats med kund. Målsättningen är att bolaget i sin helhet värderar arbetet utifrån ett långsiktigt hållbart samhälle med ett naturligt kretslopp. Minskade utsläpp till luft, mark och vatten är en självklarhet varför miljöriktiga produkter och tjänster skall väljas där så är möjligt. 

Dinacon AB skall arbeta aktivt och ständigt förbättra miljöarbetet för att uppnå ovanstående målsättning. Personalens miljökunskaper skall  ständigt förbättras och uppdateras med hjälp av intern och/eller extern utbildning. Interna rutiner säkerställer att miljökritiska aktiviteter identifieras inom följande områden: Avfall, Energi, Kemikalier och andra produkter, Transporter samt Inköp. På Dinacon AB arbetar vi aktivt och ständigt förbättrar miljöarbetet för att uppnå ovanstående målsättning. 

För att upprätthålla rutiner för att identifiera de miljöaspekter som kan finnas i verksamheten bevakas lagar, förordningar och andra tillståndskrav. Även aktuell information från företagets branschorganisation, kunder och andra affärskontakter används i kartläggningen av verksamhetens miljöaspekter. Personalens miljökunskaper skall ständigt förbättras och uppdateras med hjälp av intern och/eller extern utbildning.

Kvalitetspolicy

På Dinacon AB skall vi genomföra varje uppdrag med den kvalitet som kunden angett i sina krav samt behov och som bolaget och kunden kommit överens om i uppdraget. Dinacon AB:s mål är att genomföra varje uppdrag med ett optimalt resultat både tekniskt och ekonomiskt så att kundens kvalitets- och miljökrav uppnås. I enlighet med ovanstående målsättning inom kvalitet och arbetsmiljö skall därför Dinacon AB:s alla medarbetare i alla led medverka till att dessa kvalitetsmål förverkligas.

072-505 50 99